Darashadi – દરશડી

Darashadi – દરશડી

શ્રી નિષ્કલંકી નારાયણ જ્યોતિ મંદિર  (Shree Nishklanki Narayan Jyoti Mandir)

મુ.: દરશડી   

પો.: દરશડી     

તા.: માંડવી    

જી.: કચ્છ

રાજ્ય: ગુજરાત

પીનકોડ: 370445

 

૧. ) મંદિર સ્થાપના દિવસ (Mandir Sthapna Divas)

સંવત: ૨૦૨૩            

માસ: ચૈત્ર-સુદ    

તિથિ: ૧૪       

વાર:  

તા.: ૨૫/૪/૧૯૬૭      

 

૨.) મંદિર જીર્ણોદ્ધાર દિવસ (જો થયેલ હોય તો)

સંવત: 

માસ:  

તિથી:           

વાર:       

તા.: ૧૧/૪/૨૦૧૦            

 

૩.) વાર્ષિક પાટોત્સવ :

સંવત : 

માસ : ચૈત્ર સુદ     

તિથિ : ૧૪            

વાર :  

તા. :  

૪.) ગામમાં (વિભાગમાં) સતપંથી અનુયાયીઓના ઘર : ૧૧                     

૫.) ગામમાં (વિભાગમાં) સતપંથી અનુયાયીઓની સંખ્યા : ૫૭         

 

૬.) મંદિરમાં દૈનિક-સાપ્તાહિક-માસિક-વાર્ષિક પ્રવૃતિ 

૧. દરરોજ – સેવા, આરતી 

૨. દર ગુરુવાર – વારીયજ્ઞ 

૩. દર ચંદ્રબીજ – વારીયજ્ઞ

 

૭.) ગામના સંપર્ક કર્તાનું નામ :

મુખી :

૧. ભીમજીભાઈ મનજીભાઈ ચૌધરી – 9875931490 

૨. 

 

Mu.Po.Darashadi, Ta. Mandvi